skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

What we can learn from sushi: a review on seaweed-bacterial associations

Hollants, Joke ; Leliaert, Frédérik ; De Clerck, Olivier ; Willems, Anne

FEMS MICROBIOLOGY ECOLOGY, 2013 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0168-6496 ; DOI: 10.1111/j.1574-6941.2012.01446.x

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...