skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Banning controversial sponsors understanding equilibrium outcomes when sports sponsorships are viewed as two-sided matches

Yang, Yupin; Goldfarb, Avi

Journal of marketing research : JMR, 2015, Vol.52(5), pp.593-615 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2437

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...