skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Causality in the context of analytical models and numerical experiments

Balakrishnan, Ramji; Penno, Mark

Accounting, organizations and society : an international journal devoted to the behavioural, organizational and social aspects of accounting, 2014, Vol.39(7), pp. 531-534 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0361-3682

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...