skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The visible colleges of management and organization studies a bibliometric analysis of academic journals

Vogel, Rick

Organization studies : an international multidisciplinary journal devoted to the study of organizations, organizing, and the organized in and between societies, 2012, Vol.33(8), pp. 1015-1043 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0170-8406

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...