skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

How and why 1 year differs from 365 days a conversational logic analysis of inferences from the granularity of quantitative expressions

Zhang, Y. Charles; Schwarz, Norbert

Journal of consumer research : JCR ; an interdisciplinary bimonthly, 2013, Vol.40, pp. 212-223 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0093-5301

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...