skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Tell me what I did wrong experts seek and respond to negative feedback

Finkelstein, Stacey R; Fishbach, Ayelet

Journal of consumer research, 2012, Vol.39(1), pp. 22-38 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0093-5301

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...