skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Re-thinking the deduction for charitable contributions : evaluating the effects of deficit-reduction proposals

Cordes, Joseph J

National tax journal, 2011, Vol.64(4), pp. 1001-1024 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0028-0283

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...