skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Do actions speak louder than words? an empirical investigation of corporate environmental reputation

Cho, Charles H. ; Guidry, Ronald P. ; Hageman, Amy M. ; Patten, Dennis M.;; Cho, Charles H ; Guidry, Ronald P ; Hageman, Amy M ; Patten, Dennis M

Accounting, organizations and society : an international journal devoted to the behavioural, organizational and social aspects of accounting, 2012, Vol.37(1), pp. 14-25 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0361-3682

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...