skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

International master franchise agreements an investigation of control from operational, relational and evolutionary perspectives

Brookes, Maureen; Roper, Angela

European journal of marketing : EJM, 2011, Vol.45(7), pp. 1253-1276 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0309-0566

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...