skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Selling winners, holding losers : effect on fund flows and survival of disposition-prone mutual funds

Singal, Vijay; Xu, Zhaojin

Journal of banking & finance, 2011, Vol.35(10), pp. 2704-2718 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0378-4266

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...