skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The 2008 short sale ban liquidity, dispersion of opinion, and the cross-section of returns of US financial stocks

Autore, Don M; Billingsley, Randall S ; Kovacs, Tunde

Journal of banking & finance, 2011, Vol.35(9), pp. 2252-2266 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0378-4266

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...