skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Global equity fund performance, portfolio concentration, and the fundamental law of active management

Huij, Joop; Derwall, Jeroen

Journal of banking & finance, 2011, Vol.35(1), pp. 155-165 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0378-4266

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...