skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Competitive Lobbying over Common Pool Resource Regulations

Freeman, Matthew A. ; Anderson, Christopher M.

Ecological Economics, April 2017, Vol.134, pp.123-129 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0921-8009 ; DOI: 10.1016/j.ecolecon.2016.12.031

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...