skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Health care spending during 1991 - 1998: a fifty-state review : understanding what lies beneath spending variations would help in designing policies that limit cost growth without sacrificing quality

Hinman, Lindy ; Levit, Katharine ; Martin, Anne ; Whittle, Lekha ; Won, Greg

Health affairs, 2002, Vol.21(4), pp. 112-126 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 02782715

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...