skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Consumption of economic information in agriculture

Just, David R. ; Wolf, Steven A. ; Wu, Steve ; Zilberman, David;; Just, David R ; Wolf, Steven A ; Wu, Steve ; Zilberman, David

American journal of agricultural economics, 2002, Vol.84(1), pp. 39-52 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-9092

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...