skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Is hospital competition socially wasteful?

Kessler, Daniel P; Mcclellan, Mark B

The quarterly journal of economics, 2000, Vol.115(2), pp.577-615 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00335533

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...