skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Differences in the attractiveness of alternative rewards among industrial salespeople additional evidence

Ford, Neil M; Churchill, Gilbert A ; Walker, Orville C

Journal of business research : JBR, 1985, Vol.13(2), pp.123-138 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0148-2963

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...