skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The roles of risk and ambiguity in technology adoption

Barham, Bradford L. ; Chavas, Jean - Paul ; Fitz, Dylan ; Salas, Vanessa Rios ; Schechter, Laura

Journal of Economic Behavior & Organization, Jan, 2014, Vol.97, p.204(15) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-2681

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...