skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Mortality among the working age population receiving incapacity benefits in New Zealand, 1981-2004.(Report)

Shaw, Caroline ; Blakely, Tony ; Tobias, Martin

Social Science & Medicine, August, 2011, Vol.73(4), p.568(8) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0277-9536

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...