skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Point-of-care diagnostic testing.(EVIDENCE FOR PRACTICE)

Allen, George

AORN Journal, March, 2008, Vol.87(3), p.641(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-2092

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...