skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

From antagonistic autonomy to relational autonomy: a theoretical reflection from the Southern Cone

Russell, Roberto ; Tokatlian, Juan Gabriel

Latin American Politics and Society, Spring, 2003, Vol.45(1), p.1(25) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1531-426X

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...