skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Spectroscopic studies of the vibrational and electronic properties of solid hydrogen to 285 GPa.(Abstract)

Goncharov, Alexander F. ; Gregoryanz, Eugene ; Hemley, Russell J. ; Mao, Ho - Kwang

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States, Dec 4, 2001, Vol.98(25), p.14234(4) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...