skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Multiple neural correlates of detection in the human brain

Shulman, Gordon L. ; Ollinger, John M. ; Linenweber, Martin ; Petersen, Steven E. ; Corbetta, Maurizio

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States, Jan 2, 2001, Vol.98(1), p.313 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...