skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The Association of Race/Ethnicity, Socioeconomic Status, and Physician Recommendation for Mammography: Who Gets the Message About Breast Cancer Screening?

O' Malley, Michael S. ; Earp, Jo Anne L. ; Hawley, Sarah T. ; Schell, Michael J. ; Mathews, Holly F. ; Mitchell, Jim

The American Journal of Public Health, Jan, 2001, Vol.91(1), p.49 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0090-0036

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...