skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Perceived Competence and Self-Worth during Adolescence: A Longitudinal Behavioral Genetic Study.(Statistical Data Included)

Mcguire, Shirley ; Manke, Beth ; Saudin, Kimberly J. ; Reiss, David ; Hetherington, E. Mavis ; Plomin, Robert

Child Development, Nov-Dec, 1999, Vol.70(6), p.1283(14) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0009-3920

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...