skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Continuous method for grafting CNTs on the surface of carbon fibers based on cobalt catalyst assisted by thiourea

Su, Shunsheng ; Wang, Yanxiang ; Qin, Jianjie ; Wang, Chengguo ; Yao, Zhiqiang ; Lu, Ruijiao ; Wang, Qifen

Journal of Materials Science, 2019, Vol.54(19), pp.12498-12508 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-019-03827-8

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...