skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Study of Nb non-equilibrium segregation at prior austenite grain boundary in welding using atom probe tomography and modeling

Wang, H. ; Tong, Z. ; Wang, J. ; Hodgson, P. ; Timokhina, I.

Journal of Materials Science, 2019, Vol.54(16), pp.11320-11327 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-019-03690-7

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...