skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Effect of Ore Mineralogy and Bedrock Lithology on Metal Loading Rates and Acid-Mine Drainage: Bayhorse Creek, Idaho and the North Fork of the American Fork River, Utah/Einfluss von Erzmineralogie und Nebengesteinslithologie auf Metallfrachten und Sauerwasserbildung: Bayhorse Creek, Idaho und nordlicher Arm des American Fork River, Utah/Efecto de la mineralogia de mineral y la litologia del lecho de rocas sobre las velocidades de carga de metales y el drenaje de minas acidas: Bayhorse Creek, Idaho y North Fork del rio American Fork, Utah.(Report)

Lachmar, Thomas E. ; Mcdonough, Hannah L. ; Burk, Neil I. ; Kolesar, Peter T. ; Doucette, William J.

Mine Water and the Environment, 2019, Vol.38(1), p.3(13) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1025-9112 ; DOI: 10.1007/s10230-018-00574-1

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...