skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Optical phonons in laser-deposited CdSxTe1−x films

Fischer, A. ; Feng, Z. ; Bykov, E. ; Contreras-Puente, G. ; Compaan, A. ; de Landa Castillo-Alvarado, Fray ; Avendaño, Jaime ; Mason, Alice

Applied Physics Letters, 06/16/1997, Vol.70(24), pp.3239-3241 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-6951 ; E-ISSN: 1077-3118 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1063/1.119136

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...