skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Screening and quantitation of residual antibiotics in two different swine wastewater treatment systems during warm and cold seasons.(Report)

Wang, Rui ; Feng, Feng ; Chai, Yufeng ; Meng, Xiaoshan ; Sui, Qianwen ; Chen, Meixue ; Wei, Yuansong ; Qi, Kemin

The Science of the Total Environment, April 10, 2019, Vol.660, p.1542 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0048-9697 ; DOI: 10.1016/j.scitotenv.2019.01.127

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...