skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The horizon of transitional justice in Uruguay/O horizonte da justica transicional no Uruguai.(Ensayo)

Roldan, Andres Del Rio

Mural Internacional, 2016, Vol.7(1), p.75(15) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2177-7314 ; DOI: 10.12957/rmi.2016.25242

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...