skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A Human Rights' Tale of Competing Narratives/ Um Relato de Narrativas Rivais de Direitos Humanos.(texto en ingles)(Ensayo)

Sandoval, Carlos Arturo Villagran ; Vecoso, Fabia Fernandes Carvalho

Direito e Praxis, 2017, Vol.8(2), p.1603(49) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2179-8966 ; DOI: 10.12957/dep.2017.28035

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...