skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Seismic site classification and amplification of shallow bedrock sites.(Research Article)(Report)

Panjamani, Anbazhagan ; Kumar Katukuri, Arun ; G.R, Reddy ; Moustafa, Sayed S. R. ; Al-Arifi, Nassir S. N.

PLoS ONE, Dec 26, 2018, Vol.13(12), p.e0208226 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0208226

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...