skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Observation "services" and observation "care"--one word can mean a world of difference.(Editorial)

Venkatesh, Arjun K. ; Suter, Lisa G.

Health Services Research, August, 2014, Vol.49(4), p.1083(5) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0017-9124

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...