skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Effects of endogenous inhibitors on the evolution of antibiotic resistance genes during high solid anaerobic digestion of swine manure.(Report)

Sui, Qianwen ; Meng, Xiaoshan ; Wang, Rui ; Zhang, Junya ; Yu, Dawei ; Chen, Meixue ; Wang, Yawei ; Wei, Yuansong

Bioresource Technology, 2018, Vol.270, p.328 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0960-8524 ; DOI: 10.1016/j.biortech.2018.09.043

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...