skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Effects of water cooled ferrochrome slag as fine aggregate on the properties of concrete.(Report)(Statistical data)

Dash, Manoj K. ; Patro, Sanjaya K.

Construction and Building Materials, July 20, 2018, Vol.177, p.457(10) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0950-0618 ; DOI: 10.1016/j.conbuildmat.2018.05.079

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...