skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Precipitation behaviors of 14H LPSO lamellae in Mg.sub.96Gd.sub.3Zn.sub.0.5Ni.sub.0.5 alloys during severe plastic deformation.(Metals)

Liu, Wei ; Zhang, Jinshan ; Xu, Chunxiang ; Zong, Ximei ; Zhu, Wei ; Ma, Qiangqiang

Journal of Materials Science, 2017, Vol.52(22), p.13271(13) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; DOI: 10.1007/s10853-017-1431-9

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...