skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Microstructural investigations on historical organ pipes.(Metals)

Albano, M. ; Fichera, G. V. ; Rovetta, T. ; Guida, G. ; Licchelli, M. ; Merlo, C. ; Cofrancesco, P.

Journal of Materials Science, 2017, Vol.52(16), p.9859(13) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; DOI: 10.1007/s10853-017-1134-2

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...