skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

New approaches for unravelling reassortment pathways.(Report)

Svinti, Victoria ; Cotton, James A ; Mcinerney, James O

BMC Evolutionary Biology, Jan 1, 2013, Vol.13(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1471-2148 ; DOI: 10.1186/1471-2148-13-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...