skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Anthelmintic efficacy of an oral formulation of Aurixazol against gastrointestinal nematodes of naturally and experimentally infected sheep

Sakamoto, C.A.M. ; Lopes, W.D.Z. ; Buzzulini, C. ; Cruz, B.C. ; Felippelli, G. ; De Lima, R.C.A. ; Dos Santos, T.R. ; Santana, L.F. ; De Mendonça, R.P. ; Soares, V.E. ; Henrique, C.H. ; Costa, A.J.;

Veterinary Parasitology, Dec 6, 2013, Vol.198(3-4), p.336(9) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0304-4017

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...