skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A Randomized Trial of the Effect of E-cigarette TV Advertisements on Intentions to Use E-cigarettes

Farrelly, Matthew C. ; Duke, Jennifer C. ; Crankshaw, Erik C. ; Eggers, Matthew E. ; Lee, Youn O. ; Nonnemaker, James M. ; Kim, Annice E. ; Porter, Lauren

American Journal of Preventive Medicine, 2015, Vol.49(5), p.686 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0749-3797 ; DOI: 10.1016/j.amepre.2015.05.010

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...