skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Online survey: A national study with school principals.(Survey)

Madariaga, Leonardo ; Nussbaum, Miguel ; Burq, Isabelle ; Maranon, Faustino ; Salazar, Daniel ; Maldonado, Luis ; Alarcon, Cristobal ; Naranjo, Maria Alicia

Computers in Human Behavior, 2017, Vol.74, p.35 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0747-5632 ; DOI: 10.1016/j.chb.2017.03.067

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...