skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Young children's behavioral and emotional responses to different social norm violations.(Report)

Hardecker, Susanne ; Schmidt, Marco F.H. ; Roden, Meike ; Tomasello, Michael

Journal of Experimental Child Psychology, 2016, Vol.150, p.364 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-0965 ; DOI: 10.1016/j.jecp.2016.06.012

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...