skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

"What time is my next meal?" delay-discounting individuals choose smaller portions under conditions of uncertainty

Zimmerman, Annie R. ; Ferriday, Danielle ; Davies, Sarah R. ; Martin, Ashley A. ; Rogers, Peter J. ; Mason, Alice ; Brunstrom, Jeffrey M.

Appetite, Sept 1, 2017, Vol.116, p.284 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0195-6663 ; DOI: 10.1016/j.appet.2017.05.019

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...