skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Core/shell Ni-P@Ni-Co composite with micro-/nanostructure for supercapacitor.(Energy Materials)

Li, Dandan ; Li, Yu ; Xu, Zongying ; Wang, Dawei ; Wang, Tianpeng ; Zhao, Jing ; Zhang, Huaihao

Journal of Materials Science, 2018, Vol.53(5), p.3647(14) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; DOI: 10.1007/s10853-017-1776-0

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...