skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A dilatometric analysis of inverse bainite transformation.(Metals)

Kannan, Rangasayee ; Wang, Yiyu ; Li, Leijun

Journal of Materials Science, 2018, Vol.53(5), p.3692(17) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; DOI: 10.1007/s10853-017-1752-8

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...