skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Metastable quasicrystals in Al-Mn alloys containing copper, magnesium and silicon.(Metals)

Naglic, Iztok ; Samardzija, Zoran ; Delijic, Kemal ; Kobe, Spomenka ; Dubois, Jean-Marie ; Leskovar, Blaz ; Markoli, Bostjan

Journal of Materials Science, 2017, Vol.52(23), p.13657(12) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; DOI: 10.1007/s10853-017-1477-8

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...