skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Enhancement in the elongation, yield strength and magnetic properties of intermetallic FeCo alloy using spark plasma sintering.(Metals)

Albaaji, Amar J. ; Castle, Elinor G. ; Reece, Mike J. ; Hall, Jeremy P. ; Evans, Sam L.

Journal of Materials Science, 2017, Vol.52(22), p.13284(12) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; DOI: 10.1007/s10853-017-1435-5

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...