skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Strain Rate and Anisotropic Microstructure Dependent Mechanical Behaviors of Silkworm Cocoon Shells.(Research Article)

Xu, Jun ; Zhang, Wen ; Gao, Xiang ; Meng, Wanlin ; Guan, Juan

PLoS ONE, March 3, 2016, Vol.11(3), p.e0149931 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0149931

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...