skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Extracting energy from the inner ear

Shepard, Kenneth ; Ito, Taku ; Griffith, Andrew J

Nature Biotechnology, 2012, Vol.30(12), p.1204(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1087-0156 ; DOI: 10.1038/nbt.2448

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...